Dagordning | Sverigedemokraterna i Sandviken

Dagordning

Dagordning årsmöte Sverigedemokraterna i Sandviken 2019-02-14

1. Kommunföreningsårsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen.
11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.
12. Fastställande av antal ledamöter i kommunföreningsstyrelsen.
13. Fastställande av antal suppleanter i kommunföreningsstyrelsen.
14. Val av ordförande.
15. Val av vice ordförande.
16. Val av andre vice ordförande.
17. Val av övriga ledamöter.
18. Val av suppleanter.
19. Val av revisorer.
20. Val av revisorssuppleant.
21. Val av distriktsårsmötesombud tillika valkonferensombud.
22. Val av suppleanter för distriktsårsmötesombud tillika suppleanter för valkonferensombud.
23. Fastställande av antal ledamöter i valberedning.
24. Val av ledamöter i valberedning.
25. Framställningar och förslag från kommunföreningsstyrelsen.
26. Motioner.
27. Kommunföreningsårsmötets avslutande.
28. Övriga ärenden för diskussion.