Verksamhetsberättelse | Sverigedemokraterna i Sandviken

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 för Sverigedemokraterna Sandviken

(Organisationsnr 802501-6893)

Mål och syfte med vår verksamhet

Vi har i första hand arbetat för att sprida information till folket, aktivera och värva medlemmar, stödja kommunfullmäktigegruppen och genomföra valkampanjer. För att klara det uppdraget har vi, under  föreningens första verksamhetsår, sett det som mycket viktigt att först skapa en bra grund att stå på för den fortsatta verksamheten. Vi upplever att vi tagit det första steget på den resan och att förutsättningarna för en fortsatt effektiv verksamhet nu finns för kommande styrelser.

Viktiga satsningar under året

Styrelsen var tidigt enig om att grunden för en bra verksamhet bygger på att ha en gemensam samlingspunkt för medlemmarna. Det anser vi är basen för att bedriva en effektiv föreningsverksamhet. Vi prioriterade därför inledningsvis anskaffande av en föreningslokal som har fungerat väl. Lokalen utrustades för att fungera för bra som samlingslokal för möten och utbildning och annat internt arbete.

Utöver detta ansåg vi det vara av vikt att starta upp en bra och regelbunden information till alla våra SD-medlemmar via olika media, såsom mejlinformation och sociala media. Utskick av information via mejl har skett i stort sett månadsvis. Det sistnämnda målet att ha en aktiv kontakt och information via sociala media har vi delvis påbörjat men för kommande år måste satsningen på sociala media förbättras betydligt för att bättre nå de grupper av medborgare som är intresserade av Sverigedemokraternas politik. Det avser även grupper som är intresserade av vår politik men som ännu inte blivit medlemmar. Planering för detta har startat men mycket återstår att göra. Under året har styrelsen också fastställt och dokumenterat viktigare rutiner som underlättar arbetet för förtroendevalda. Det gäller bland annat ersättningsregler för arvoden, resor samt rutiner vid värvning av medlemmar med mera.

Medlemsantalet

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 175 st. När styrelsen tillträdde i februari 2018 så var antalet 130 st. Det innebär en ökning med 35%, en utveckling vi kan vara mycket nöjda med! Delvis kan ökningen förklaras med att vi har haft ett mycket intensivt valår och att vi arbetat med att aktivera flera medlemmar på olika sätt, vilket i sin tur har lett till att medlemmarna påverkat andra att registrera sig som medlemmar.

Medlemsaktiviteter

Under det första verksamhetsåret har vi i första hand satsat på att ha medlemsmöten. På mötena har  styrelsen informerat om vad som händer inom kommunen samt diskuterat olika ämnesområden. Exempelvis har skola, omsorg och landsbygdspolitik ventilerats. Medlemsmötena växte snabbt från ett fåtal närvarande till att vi fyllde föreningslokalen med intresserade medlemmar som varit väldigt intresserade och aktiva vilket har givit styrelsen många bra tips och infallsvinklar på vad vi bör prioritera i framtiden. Vi har också, som tidigare omnämnts, startat upp utskick av ett regelbundet informationsblad till alla medlemmar. I början hade vi lite problem med att nå alla medlemmar på grund av att medlemsregistret från riks inte varit helt up-to date. På decembermötet 2018 beslutades också att starta upp en kvinnogrupp där intresserade kvinnliga SD-medlemmar kan träffas och diskutera politik varvat med aktiviteter.  Gruppen är inte formellt kopplad till riksorganisationen utan mer en del i arbetet att försöka locka fler kvinnor till föreningsarbetet.

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har styrelsen anordnat 12 protokollförda styrelsemöten inklusive ett extra årsmöte enligt uppdrag från årsmötet i februari 2018. Antal ledamöter i styrelsen har uppgått till åtta  ordinarie styrelseledamöter samt tre suppleanter. Detta är ett högt antal jämfört med många föreningar. Att ha ett högt antal styrelseledamöter var ett medvetet val för att få så bred verksamhet och kompetens som möjligt, samt säkra beslutsmässighet vid frånfall av ledamöter. Vi upplever att det har varit lyckat och närvaron har varit mycket god vid styrelsemötena.

Aktiviteter:

  1. Event- Vi har deltagit i det årliga nationaldagsfirandet i stadsparken där vi informerat samt svarat på frågor om Vår politik. Vi har också deltagit vid några andra föreningars event och informerat om SD:s politik och delat ut parti-information i Sandvikens centrum.                         
  2. Informationssatsningar på Landsbygden Vi har vid två tillfällen delat ut material om SD och svarat på frågor i Årsunda, Österfärnebo.
  3. Utbildningar- Ett fåtal egenanordnade interna utbildningstillfällen har hållits, bland annat kring omsorgs och skolfrågor. Flera utbildningsdagar var också inplanerade men det intensiva valarbetet tog sedan över alla resurser och utbildningssatsningen avstannade. Under 2019 är det tänkt att denna verksamhet skall återupptas mer intensivt. Ett flertal förtroendevalda och medlemmar har också deltagit vid utbildningar och seminarier som distriktet anordnat i Gävle, bland annat om skolpolitik, sjukvård och EU-frågor.
  4. Riks- och distriktshändelser- Vi har deltagit på den rikstäckande kommun och landstings-konferensen i Västerås där vi lyssnat på intressanta föreläsningar om EU, Aktiebolag med mera. Några ledamöter har deltagit i Almedalen samt vid Sölvesborgsdagen och vi har närvarit vid distriktets olika informations och studieaktiviteter. Det är viktigt att ha ett gott samarbete med distriktet.

Valet:

2018 års verksamhet dominerades till stor del av valet där SD lyckades bra i vår kommun. Ett valresultat över rikssnittet har uppnåtts trots att Sandvikens kommun sedan länge varit ett ”socialdemokratiskt fäste”. Vi är nu näst största parti i kommunen.

Följande valaktiviteter kan nämnas:

  1. Media: Lokalföreningen utarbetade en egen valreklam för SD-Sandviken som publicerades i Din lokaltidning vid fyra tillfällen och omfattade halvsides-annonsutrymme vid respektive tillfälle. Vidare så skapade vi en egen åtta-sidig valbroschyr som skickades till alla hushåll i kommunen. Där försökte vi ta upp sådana frågor som vi tror att kommuninnevånarna tycker är viktiga. Vi fick snart in oroande uppgifter om att alla hushåll i kommunen inte fick vår broschyr. Efter besök hos ledningen för posten så ordnade de nya utskick avgiftsfritt i tid före valet. Vi upplevde positiv feedback på broschyrens innehåll från några kommuninnevånare.
  2. Vallokal: I samverkan med M, KD, MP, samt L så hyrdes en gemensam stor lokal för valarbetet som ersatte de traditionella valstugorna. En gemensam vallokal innebar en unik lösning som innebar såväl plus som minus-effekter. En av fördelarna var att vi fick mer tid och utrymme för kontakter och information med skolelever från många olika skolor vilket kan vara viktigt i framtida val. Bemötandet på vår skolinformation var överraskande positiv. Mindre skadegörelse av SD:s partidekaler som var uppsatta på skyltfönstrens utsida skedde nattetid, men åtgärdades snabbt. Från första dag så hade vi bestämt att ha god närvaro av valarbetare vid valstugan, benämnd ”speakers Corner”. Varje dag den var öppen innan valet så hade vi högre närvaro av partiföreträdare än övriga partier. Alla ställde upp på ett berömvärt sätt.
  3. Bevakning av val-lokaler på valdagen: Föreningen hade ständig kontroll dagligdags av vallokalerna från första poströstningsdagen till och med valdagen. Bevakningen innebär ett omfattande arbete som fungerade väl bortsett från några mindre incidenter som rapporterats i valnämnden. Alla styrelseledamöter satte av mycket fritid för detta arbete som inte skulle ha fungerat annars
  4. Övrigt: Vår förening satsade inte så mycket på uppsättning av väg-affischer men hjälpte till i distriktets arbete med detta.

Medie- och PR-verksamhet

Ett antal insändare har skickats till Gefle Dagblad, Arbetarbladet och annonsbladet.

Framtiden

Nuvarande styrelse upplever att vi lyckats skapa en god grund att stå på för att utveckla föreningen vidare och rekrytera nya förtroendevalda och medlemmar. Inriktningen för framtiden bör nu vara att satsa mer på sociala media såsom facebook, instagram och vår hemsida, samt att intensifiera arbetet med att mer aktivt försöka värva nya medlemmar genom riktade satsningar, tex mot pensionärs och invandrargrupper. Här finns mycket mer att göra som nuvarande styrelse inte hunnit med till 100 %.  Men framtiden är ljus, vi har många som är villiga att arbeta som förtroendevalda och övriga partiers agerande i samhället talar för att många kommer att söka sig till det enda partiet som ser vad som sker i omvärlden och är beredda att göra något åt det!

Den avgående styrelsen vill slutligen tacka alla som på olika sätt visat sitt intresse för att hjälpa till eller ge uppslag till hur vi ska utvecklas i framtiden. Vi ser fram emot ett nytt aktivt 2019!

 

För styrelsen 2019-01-02

Mats Westergren

Ordförande